สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่ได้


ผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. จัดตั้ง จัดระบบการให้บริการด้านสุขภาพ และสนับสนุนงบประมาณการดำเนินสุขศาลาพระราชทาน

1.1 สุขศาลาพระราชทานแห่งใหม่ ในพื้นที่จังหวัดน่าน 3 แห่ง ได้แก่

 • สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2543 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
 • สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
 • สุขศาลาพระราชทานบ้านห้วยปูด ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

1.2 สนับสนุนงบดำเนินการเพื่อเป็นงบดำเนินงานของสุขศาลาพระราชทานเก่า จำนวน 17 แห่งๆ ละ    200,000 บาท รวมเป็นเงิน 3.4 ล้านบาท

1.3 ร่วมวางแผนการการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทาน แห่งใหม่จำนวน 2 แห่ง

 • สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บ้านปางสนุก) อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 • สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การฟื้นฟูความรู้และทักษะด้านการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขชุมชน” สำหรับ ครูพยาบาล เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน และ อสม. หลักสูตร 3 วัน

2.1 ผู้เข้าร่วมการฟื้นฟู จำนวน 74 คน ประกอบด้วย

1) ครูพยาบาล 25 คน
2) เจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน และ อสม. 36 คน
3) อสม.น้อย 2 คน
4) พยาบาลหมวดแพทย์ กก.ตชด. 11 คน

2.2 เนื้อหาวิชาการและการฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย

1) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2) การช่วยฟื้นคืนชีพ
3) หัตถการการแพทย์เบื้องต้น การล้างแผล การเย็บแผล การดามกระดูกหัก 
4) การจัดการเพื่อสร้างสุขภาพดีให้ชุมชน
5) การให้สุขศึกษา การสื่อสารและรณรงค์สุขภาพในชุมชน
6) การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3. จัดทำยุทธศาสตร์สุขศาลาพระราชทาน

แผนยุทธศาสตร์สุขศาลาพระราชทาน ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2561 – 2565

4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน ตามเกณฑ์คุณภาพ

4.1 พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน ประกอบด้วย 6 หมวด

หมวดที่ 1 : วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  การจัดโครงสร้างหน่วยงาน
หมวดที่ 2 : การจัดอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร
หมวดที่ 3 : กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติงาน     
หมวดที่ 4 : ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและสภาพแวดล้อม
หมวดที่ 5 : กระบวนการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย  และให้บริการด้านสุขภาพ
หมวดที่ 6 : กระบวนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ

4.2 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน

1) สุขศาลาพระราชทานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพฯ ตามเกณฑ์ จำนวน 17 แห่ง
2) ผ่านเกณฑ์ประเมิน จำนวน 11 แห่ง

5. ร่วมเตรียมความพร้อมและร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การทรงงานในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน ๖ แห่ง

1) สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิล่าป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
2) สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
3) สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก๋ำ ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
4) สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่
5) สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ  ศิวะโกเศศ ต.สบโขง  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
6) สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ     จ.นราธิวาส

 

ผลลัพธ์ที่ได้

 1. ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานแห่งรัฐด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ชายขอบ และพื้นที่พิเศษด้านความมั่น รวมถึงประชากรของประเทศเพื่อนบ้าน สุขศาลาพระราชทาน จำนวน 22 แห่ง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด 17 อำเภอ 20 ตำบล 53 กลุ่มบ้าน 3,893 ครัวเรือน มากกว่า 17,087 คน 
   
 2. สร้างความมั่นคงด้านสังคมและความมั่นคงแห่งชาติ โดยสุขศาลาพระราชทานเป็นกลไกสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในพื้นที่พิเศษด้านความมั่นคง ลดความขัดแยงและความรุนแรงในพื้นที่ 
   
 3. สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ในการดูแลสุขภาพนักเรียนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสุขศาลาพระราชทาน