สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์


๑. ประวัติความเป็นมา

               เริ่มแรกหมู่บ้านลีนานนท์ เป็นหมู่บ้านที่ พลเอก หาญ ลีนานนท์ สมัยดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ ๔   ได้อพยพ ชาวบ้านที่ทำเหมืองแร่บนเขาศูนย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาอยู่ในพื้นที่ของนิคมสร้างตนเองสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มีการจัดระเบียบกลุ่มบ้าน หมู่บ้านลีนานนท์ ๔ กลุ่มบ้าน คือ บ้านลีนานนท์๑ , บ้านลีนานนท์ ๒, บ้านลีนานนท์ ๓, บ้านลีนานนท์ ๔ และหมู่บ้านรักธรรม หมู่ที่ ๑๐ มี ๒ กลุ่มบ้าน คือ บ้านรักธรรม ๑ เป็นคนจังหวัดนราธิวาส , บ้านรักธรรม ๒ เป็นคนจังหวัดพัทลุง ซึ่งทั้ง ๒ หมู่บ้าน ได้อพยพมาจากเขาศูนย์ทั้งสิ้น

นายสวัสดิ์   เพชรจันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน  ม. ๖ บ้านลีนานนท์  ได้สำรวจนักเรียนที่จะเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับมีจำนวนหลายคน  โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุดในขณะนั้นระยะทาง  ๗  ก.ม.  นักเรียนไม่สามารถเดินทางออกไปเรียนได้    เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีรถ รับ – ส่ง  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ทำหนังสือร้องขอไปยังอำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  และ กก.ตชด.๔๔   ต่อมา  พ.ต.อ.อนุสรณ์  สู่ศิริ   ผกก.ตชด.๔๔  ได้ทำหนังสือร้องขอให้จัดตั้งโรงเรียน และ นำเรียนต่อ  พล.ต.ต.สมศักดิ์    แขวงโสภา   ผบก.ตชด.ภาค ๔  โรงเรียนได้อนุมัติจัดตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   เมื่อวันที่  ๑๘ พฤษภาคม   ๒๕๓๖   จำนวน   ๒  ห้องเรียน คือ  ชั้นเด็กเล็กและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีนักเรียนทั้งหมด  ๔๓ คน มีครู ตชด. จำนวน      ๔  นาย โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านทำการเรียนการสอนชั่วคราว

เมื่อวันที่  ๒๖  มีนาคม   ๒๕๓๗  ชมรมอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ร่วมกับชุดพัฒนาการของกองร้อย ตชด. ๔๔๒  และราษฎรในพื้นที่ทำการก่อสร้างอาคารกึ่งถาวร ขนาด  ๗ x  ๒๑  เมตร  จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  พร้อมด้วยโต๊ะ,เก้าอี้  จำนวน  ๒๖ ชุด จากนั้น กก.ตชด.๔๔  ได้ส่งชุดช่างเข้าทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  ๒  ชั้น  ขนาด  ๑๐.๒๐  x  ๔๐  เมตร ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม   ๒๕๔๐   โดยอาคารหลังนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ ล้านบาท

 

๒. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

               มุ่งสร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สนองงานโครงการพระราชดำริ เพื่อสัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

 

๓.เขตบริการ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ มีเขตบริการ ๒ กลุ่มหมู่บ้าน คือ

                ๓.๑ บ้านลีนานนท์   หมู่ที่ ๖ ต.สุคิริน อ.สุคิริน ระยะทาง ๑ กม. จำนวนครัวเรือน ๑๘๑ ครัวเรือน ประชากร ๓๙๐ คน ชาย ๑๙๔ คน หญิง ๑๙๖ คน

                ๓.๒ บ้านรักธรรม   หมู่ที่ ๑๐ ต.สุคิริน อ.สุคิริน ระยะทาง ๑ กม. จำนวนครัวเรือน ๗๑ ครัวเรือน ประชากร ๒๒๗ คน ชาย ๑๐๗ คน หญิง ๑๒๐ คน

 

. สภาพชุมชน

                ชุมชนตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขา บนที่ดินนิคมสร้างตนเองสุคิริน คนส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง มีจำนวนหลังคาเรือน ๑๘๑ หลัง ประชากรทั้งหมด ๓๙๐ คน เป็นชาย ๑๙๔ คน หญิง ๑๙๖ คน ฐานะความเป็นอยู่ยากจนถึงปานกลาง

การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ มีรายได้เฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ประชาชนมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ    ใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยในการพูดและเขียน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญและความเชื่อถือ คือ ประเพณีแต่งงาน งานประเพณีเดือนสิบ งานชักพระ

ด้านการคมนาคม   เป็นถนนลาดยางตลอดจากอำเภอสุคิริน ๒๒ กิโลเมตร  ระยะทางจากโรงเรียน ถึง จังหวัดนราธิวาส ๖๕ กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง ๑ ชั่วโมง และระยะทางจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ถึงโรงเรียนประมาณ ๙๖ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ๒ ชั่วโมง

ด้านสาธารณูปโภค   ใช้ระบบไฟฟ้า    น้ำอุปโภค-บริโภคใช้ระบบประปาภูเขา

              ด้านการติดต่อสื่อสาร ใช้ติดต่อสื่อสารทางวิทยุติดต่อสื่อสาร และโทรศัพท์มือถือระบบ AIS,TRUE

              ด้านการสาธารณสุข  สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด คือโรงพยาบาลสุคิริน ระยะทางจำนวน  ๒๕ กิโลเมตร

 

. จำนวนครูและนักเรียน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

มีนักเรียนชายจำนวน 45 คน นักเรียนหญิงจำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 85 คน 

ครูตำรวจตระเวนชายแดน 4 นาย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 3 คน

โดยมี ดาบตำรวจสยาม  สุพิทักษ์ ทำหน้าที่ครูใหญ่

และ มี สิบตำรวจโทมานพ  คำทวี ทำหน้าที่ครูพยาบาล

 

๖. ห้องพยาบาลของโรงเรียน 

เป็นอาคารปูนชั้นเดียวขนาด ๕ x ๘ เมตร มีครูพยาบาลจำนวน ๑ นาย ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนามแล้ว

พิกัด :