สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก (สาขานเรศวรบ้านห้วยโศก)


๑. ประวัติของโรงเรียน

           วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๕ นายนิรันดร์  พงษ์เทพ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโป่งลึก หมู่ ๗ ตำบลพี่น้อง อำเภอ    แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้ยื่นหนังสือถึง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ให้เข้าไปช่วยเหลือดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ห่างไกลความเจริญ เส้นทางคมนาคมผ่านป่าเขา ระยะทางจากหมู่บ้าน ถึงอำเภอแก่งกระจาน ประมาณ ๓๗ กิโลเมตร มีครัวเรือน ๘๐ ครอบครัว มีประชากร ๓๐๐ คน         ในเบื้องต้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะมีข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีแผนจะอพยพ ชาวบ้านชาวไทยภูเขาเชื้อสายกะเหรี่ยงออกจากพื้นที่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๕ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๔ ตั้งฐานปฏิบัติการระดับหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่บ้านโป่งลึก เพื่อรักษาสถานการณ์ตามแนวชายแดนได้พิจารณาเห็นว่าเยาวชนในหมู่บ้านโป่งลึก และบ้านบางกลอย ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากไม่มีโรงเรียน จึงได้ประสานงานกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาบ้านโป่งลึกขึ้น เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนไม่รู้หนังสือ และเพื่อความมั่นคงของชาติตามแนวชายแดน

              เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๓๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ได้จัดส่งครูตำรวจตระเวนชายแดน ๑ นาย ร่วมกับลูกจ้างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ๑ คน จัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และระดับประถมศึกษา โดยคณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดสรรที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน ๒๕ ไร่ สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้าแฝก จำนวน ๒ หลัง มีนักเรียนก่อนวัยเรียน ๒๑ คน และ ประถมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน ๒๐ คน

              วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี ได้เริ่มจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาผู้ใหญ่ มีนักเรียน ๓๒ คน ชาย ๒๐ คน หญิง ๑๒ คน ผู้ที่เรียนจบสามารถสอบเทียบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้

พ.ศ. ๒๕๔๖ เปลี่ยนชื่อจาก ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาบ้านโป่งลึก เป็น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก (สาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก) ตามนโยบายกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

               วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๗ สโมสรไลอ้อนดุสิต ได้จัดโครงการ “ดุสิตตามรอยเท้าพ่อ” สร้างอาคารเรียนขนาด ๖ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง และอาคารฝึกอาชีพ จำนวน ๑ หลัง

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

มีนักเรียนชายจำนวน 114 คน นักเรียนหญิงจำนวน 121 คน รวมทั้งสิ้น 235 คน 

ครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน

โดยมี ร.ต.ท.สุชิน  ฤกษ์งาม ทำหน้าที่ครูใหญ่

และ มี ด.ต.รัฐพล  ศุภางค์กูล และ จ.ส.ต.กฤษณะ  บุญกรุด ทำหน้าที่ครูพยาบาล

 

๒.  เขตบริการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก มีเขตบริการจำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ

      - หมู่บ้านโป่งลึก หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน ๑ - ๒ กิโลเมตร 

      - หมู่บ้านบางกลอย หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน ๑ - ๓ กิโลเมตร 

 

๓. สภาพชุมชน

              บ้านโป่งลึกตั้งอยู่กลางหุบเขาในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันใช้        โซล่าเซลล์ เส้นทางคมนาคมทุรกันดารมาก รถยนต์กระบะเข้าได้ช่วงฤดูแล้งห้วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี รถยนต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ เส้นทางบางช่วงไหล่ทางเป็นเหวลึก หากไม่ชำนาญเส้นทาง อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อฝนตกหนักถนนบางช่วงจะถูกกระแสน้ำตัดขาดต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ หรือใช้เรือหางยาวทวนขึ้นลำน้ำแก่งกระจาน หรือแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าไปดำเนินการไถปรับเส้นทางให้ ปีละ ๑ ครั้ง และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงสภาพเส้นทางตามขีดความสามารถ

              ประชากร ๒ หมู่บ้านรวม ๑๔๙ ครัวเรือน จำนวน ๙๗๔ คน พื้นที่ทำกินเฉลี่ย ๔ ไร่ ต่อครัวเรือน อาชีพหลัก คือ รับจ้างและประกอบอาชีพทำไร่ รายได้ต่อปี ๕,๐๐๐ บาท/ปี/ครัวเรือน นับถือศาสนาพุทธ      ร้อยละ ๘๐              

              ด้านสาธารณูปโภค   ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕  กิโลวัตต์ จากสำนักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนน้ำใช้ได้จากแม่น้ำเพชรบุรี

    ด้านสาธารณสุข   สถานีอนามัยที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ สถานีอนามัยห้วยแม่เพรียง ระยะทาง ๖๑ กิโลเมตร มีโครงการสุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านโป่งลึก ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน และนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙   โดยมี ร.ต.ต.สุชิน  ฤกษ์งาม ครูพยาบาลของโรงเรียน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนาม และหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและอบรมเพิ่มเติมให้มีสมรรถนะด้านการช่วยปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทาน โดยการอบรมปฐมนิเทศระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๑ การอบรมระยะที่ ๒ เป็นการอบรมต่อเนื่องและฝึกปฏิบัติงานระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๑ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๒ และติดตามประเมินความรู้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรม และคณะครูฝึกส่วนกลางจาก  มูลนิธิพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ได้รับการจัดสรรพนักงานปฏิบัติงานประจำที่สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก ๑ อัตรา และได้รับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ที่โรงพยาบาลแก่งกระจาน  และสถานีอนามัยห้วยแม่เพรียง

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) อยู่ใกล้ที่สุดคือโรงเรียน อ.ฮ.ลิ้ง ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร

ด้านการสื่อสาร อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม โดยใช้โปรแกรม SOPIA ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี (วปอ.) รุ่น ๒๕๔๖ เป็นผู้ประสานงานโดยเป็นระบบการรักษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ท เพื่อช่วยให้ครูพยาบาลสามารถให้การรักษาผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินหรือมีความยุ่งยากในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยผ่านอินเตอร์เน็ท

 

. การคมนาคม  

  เส้นทางคมนาคมทุรกันดารมาก รถยนต์กระบะเข้าได้ช่วงฤดูแล้งห้วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี รถยนต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ไม่สามารถเดินทางเข้า-ออกได้ เส้นทางบางช่วงไหล่ทางเป็น     เหวลึก หากไม่ชำนาญเส้นทาง อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อฝนตกหนักถนนบางช่วงจะถูกกระแสน้ำตัดขาดต้องเดินทางโดยรถจักรยานยนต์ หรือใช้เรือหางยาวทวนขึ้นลำน้ำแก่งกระจานหรือแม่น้ำเพชรบุรีซึ่งมีระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง  

 

. จำนวนครูและนักเรียน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

มีนักเรียนชายจำนวน 114 คน นักเรียนหญิงจำนวน 121 คน รวมทั้งสิ้น 235 คน 

ครูตำรวจตระเวนชายแดน 6 นาย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน

โดยมี ร.ต.ท.สุชิน  ฤกษ์งาม ทำหน้าที่ครูใหญ่

และ มี ด.ต.รัฐพล  ศุภางค์กูล และ จ.ส.ต.กฤษณะ  บุญกรุด ทำหน้าที่ครูพยาบาล

 

๖. ห้องพยาบาลของโรงเรียน 

            เป็นอาคารชั้นเดียวครึ่งไม้ ครึ่งปูน มีครูพยาบาลจำนวน ๑ นาย ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนาม ผู้ช่วยครูพยาบาล ๑ คน และพนักงานผู้ช่วยครูพยาบาลประจำสุขศาลาพระราชทาน ๑ คน

พิกัด : 12.979683, 99.380489