สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ


๑. ประวัติของโรงเรียน

           ปี พ.ศ.๒๕๔๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม  ร.ร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยผึ้ง (ปัจจุบันได้มอบโอนให้กับ สนง.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒) ต.ห้วยสัตว์ใหญ่       อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ ราษฎรบ้านแพรกตะคร้อ ได้ยื่นถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน และด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กและราษฎร จึงทรงมีพระราชกระแสให้ครูใหญ่ ร.ร.ตชด.นเรศวรห้วยผึ้ง เข้าไปดูแลและให้การช่วยเหลือ

กก.ตชด.๑๔ รับสนองพระราชกระแส โดยสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาทางด้านการเมือง สังคม และด้านเศรษฐกิจของชุมชน พบว่าบ้านแพรกตะคร้อตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะหร่าง มีสัญชาติไทยเป็นส่วนน้อย มีการติดต่อกับชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าหมาก ซึ่งอยู่ติดชายแดน ประชาชนมีปัญหาด้านการสื่อสาร พูดภาษาไทยไม่ชัด เด็กไม่ได้รับการศึกษาตามวัย โรงเรียนของรัฐอยู่ห่างไกล ฐานะยากจน ราษฎรเสนอความต้องการให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นในหมู่บ้าน กก.ตชด.๑๔ ได้ประมวลสภาพปัญหาพิจารณาตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดตั้งโรงเรียน กอร์ปกับเหตุผลด้านความมั่นคง จึงได้พิจารณาจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนที่ดินจากสำนักสงฆ์บ้านแพรกตะคร้อ จำนวน ๓๐ ไร่ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้อนุมัติการจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านแพรกตะคร้อ (สาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง)” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ (สาขาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรห้วยผึ้ง)” 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร มุงด้วยหญ้าคา จำนวน ๑ หลัง ปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นอาคารอเนกประสงค์ มุงหลังคากระเบื้อง โดยการสนับสนุนจากคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ เปิดทำการสอน มีนักเรียนจำนวน ๑๓๓ คน ชาย ๗๓ คน หญิง ๖๐ คน  มีครูทำการสอน ๓ คน

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๓ จัดสร้างอาคารเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ๓ ห้อง จำนวน ๑ หลัง ได้รับการสนับสนุนในการก่อสร้างจากชมรมวิทยุสมัครเล่นพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

           เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ สร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร จำนวน ๓ ห้อง มูลค่าประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากราษฎร “ตระกูลหรั่งยิ้ม”

          เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๓ จัดสร้างอาคารขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร จำนวน ๔ ห้อง จำนวน ๑ หลัง มูลค่าประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปทุมวัน อำเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี

            เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ จัดสร้างอาคารขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร จำนวน ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมห้องน้ำและห้องสุขา จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับการสนับสนุนงบการก่อสร้างจาก “ตระกูลหรั่งยิ้ม”

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ คณะสโมสรไลอ้อนส์ รุ่นกาญจนาภิเษก ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๐ ได้จัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ปีกาญจนาภิเษก ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง มูลค่า ๔๒๓,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

มีนักเรียนชายจำนวน 118 คน นักเรียนหญิงจำนวน 129 คน รวมทั้งสิ้น 247 คน 

ครูตำรวจตระเวนชายแดน 8 นาย  ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน

โดยมี พ.ต.ต.ภูษิต  วิวัฒนพงษ์เพชร ทำหน้าที่ครูใหญ่

 

๒.  เขตบริการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ     

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ มีเขตบริการครอบคลุมดังนี้

  - หมู่ ๖ บ้านท่าไม้ลาย อ.หัวหิน มีประชากร ๖๒ ครัวเรือน จำนวน ๑๕๙ คน ชาย ๘๔ คน          หญิง ๗๕ คน

  - หมู่ ๖ บ้านแพรกตะลุย อ.ปราณบุรี มีประชากร ๑๑๑ ครัวเรือน จำนวน ๒๗๐ คน ชาย ๑๓๐ คน หญิง ๑๔๐ คน

  - หมู่ ๑๑ บ้านแพรกตะคร้อ อ.หัวหิน มีประชากร ๑๕๒ ครัวเรือน จำนวน ๕๗๒ คน ชาย ๓๐๒ คน หญิง ๒๗๐ คน

 

๓. สภาพชุมชน

บ้านแพรกตะคร้อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑๑ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร่ ลักษณะของพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

- ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ       หมู่บ้านวังสาหร่าย หมู่ที่ ๗ ต.บึงนคร อ.หัวหิน

- ทิศใต้                      ติดต่อกับ       หมูบ้านแพรกตะลุย ต.เขาจ้าว อ.ปราณบุรี

- ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ       หมู่บ้านท่าไม้ลาย ต.บึงนคร อ.หัวหิน

- ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ       ประเทศพม่า

ศาสนาและภาษา   ราษฎรชาวไทย นับถือศาสนาพุทธ ราษฎรชาวกะหร่าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสเท้น

           การประกอบอาชีพ   ประชากรชาวไทย อาชีพหลักทำไร่ร้อยละ ๘๐ อาชีพรองรับจ้างร้อยละ ๒๐ ประชากรเชื้อสายกะหร่าง อาชีพหลักทำไร่ร้อยละ  ๖๐ อาชีพรอง รับจ้างร้อยละ ๔๐ พืชไร่ที่ราษฎรนิยมปลูกส่วนใหญ่ คือสับปะรด, พริก, ขนุน, กล้วย, มะละกอ, มะนาว, และฝรั่ง รายได้โดยเฉลี่ย ราษฎรไทย ครอบครัวละประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท/ปี, ราษฎรกะหร่าง รายได้เฉลี่ยครอบครัวละ ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท/ปี 

ด้านสาธารณูปโภค น้ำดื่มได้จากน้ำฝนตามฤดูกาล ส่วนน้ำใช้ได้จากลำห้วยแพรกตะลุยสูบใส่ถังประปาหมู่บ้าน ด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ แห่ง มีไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์) ใช้ทุกหลังคาเรือน

            ด้านสาธารณสุข   หมู่บ้านแพรกตะคร้อ มีโครงการสุขศาลาพระราชทาน ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน และนักเรียน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมี ด.ต.ประดิษฐ์  อะละมาลา ครูพยาบาลของโรงเรียน  ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนาม และหลักสูตรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ปัจจุบันบ้านแพรกตะคร้อ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนคร ซึ่งอยู่ห่างจาก ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ ประมาณ ๑ กิโลเมตร ให้การบริการด้านสาธารณสุข และการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในหมู่บ้าน

  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) ที่ใกล้เคียงที่สุด คือ โรงเรียนบ้านห้วยใคร้ หมู่ที่ ๓ ต.บึงนคร     อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร

 

  ด้านการสื่อสาร  โทรศัพท์ใช้ระบบโทรศัพท์ดาวเทียม

. การคมนาคม  

  บ้านแพรกตะคร้อ อยู่ห่างจากตัวอำเภอหัวหิน ระยะทางประมาณ ๙๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร

- ถนนสายหลักติดต่อกับอำเภอ ๒ สาย คือ

   ๑) สายเพชรเกษม – ห้วยมงคล – ป่าละอู – แพรกตะคร้อ

                     ๒) สายอำเภอปราณบุรี – เขาจ้าว – ท่าไม้ลาย – แพรกตะคร้อ

- การคมนาคมติดต่อภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง มี ๒ สาย คือ

    ๑) ถนนบ้านแพรกตะคร้อ – ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นถนนลูกรัง ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

    ๒) ถนนบ้านแพรกตะคร้อ – บ้านท่าไม้ลาย ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร

 

. จำนวนครูและนักเรียน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

มีนักเรียนชายจำนวน 134 คน นักเรียนหญิงจำนวน 148 คน รวมทั้งสิ้น 282 คน 

ครูตำรวจตระเวนชายแดน 8 นาย  ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน ครูคู่พัฒนา 1 คน เจ้าหน้าที่สุขศาลา 1 คน

โดยมี ร.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ใสฉิม ทำหน้าที่ครูใหญ่

และ มี ด.ต.หญิงสุนันทา มิ่งดอนไพร ทำหน้าที่ครูพยาบาล

 

๖. ห้องพยาบาลของโรงเรียน 

เป็นอาคารปูนชั้นเดียว ไม่รวมกับอาคารเรียน มีครูพยาบาลจำนวน ๑ นาย ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนาม และ พนักงานผู้ช่วยครูพยาบาลประจำสุขศาลาพระราชทาน ๑ คน

พิกัด : 12.365091, 99.603647