สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก


๑. ประวัติของโรงเรียน

ก่อนการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก มีประชาชนอาศัยอยู่ ชื่อว่าบ้านป่าหมาก เดิมฝากการปกครองไว้กับหมู่ที่ ๓ บ้านหนองเป่าปี่  ตำบลศาลาลัย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยยังไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงและถือว่าเป็นบุคคลพื้นที่สูง โดยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ประมาณปี พ.ศ.๒๔๘๔ โดยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บ้านแพรกตะลุยซ้าย เพราะอยู่ใกล้กับลำห้วยแพรกตะลุยซ้าย ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปราณบุรี โดยในสมัยนั้นมีราษฎรอาศัยอยู่ประมาณ ๑๐  ครัวเรือน และต่อมาได้ตกเป็นพื้นที่อิทธิพลของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

               ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๕    สถานการณ์การก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ สิ้นสุดลง จึงมีชาวกะเหรี่ยงจากบ้านป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกับชาวบ้านป่าหมาก อีกประมาณ ๑๐ ครัวเรือน ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้นิยมกินหมากจึงได้ปลูกหมากไว้เก็บผลผลิต ต่อมา ชุดลาดตระเวนของหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๗๑๐ ( ปัจจุบัน กก.ตชด.๑๔ ) ได้ลาดตระเวนเข้ามาพบจึงเรียกพื้นที่นี้ว่า “บ้านป่าหมาก”               ( ตชด. เป็นผู้ตั้งชื่อให้จนถึงปัจจุบัน )

ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดครูจำนวน ๒ คน เข้ามาทำการสอนภายใต้การติดต่อประสานงานของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ มีอาคารเรียน ขนาด ๖ คูณ ๑๒ เมตรจำนวน ๑ หลัง                

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนบ้านป่าหมาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔  จัดครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๒ นาย เข้ามาทำการสอน โดยมี จ.ส.ต.รัตนะ  ศรีคำ เป็นหัวหน้าศูนย์การเรียน เริ่มจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล

 พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับการจัดตั้งเป็น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก (สาขา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จัดครูตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๒ นาย เข้ามาทำการสอนมี จ.ส.ต.รัตนะ  ศรีคำ ทำหน้าที่ครูใหญ่

๒.  เขตบริการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก             

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก  มีเขตบริการจำนวน ๑ หมู่บ้าน คือบ้านป่าหมาก หมู่ที่ ๘ ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดระจวบคีรีขันธ์ จำนวน  ๑๑๙  ครัวเรือน  ประชากร ๕๕๐ คน  จำแนกเป็นชาย  ๒๑๘ คน หญิง ๓๓๒ คน 

 

๓. สภาพชุมชน

                ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา  ปัจจุบันหมู่บ้านป่าหมากมีราษฎรจำนวน  ๑๑๙  ครัวเรือน  ประชากร ๕๕๐ คน  จำแนกเป็นชาย  ๒๑๘ คน หญิง ๓๓๒ คน 

 ศาสนาและภาษา   ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีสำนักสงฆ์บ้านป่าหมาก   จำนวน  ๑  แห่ง  และศาสนาคริสต์เตียน มีโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ ๑ หลัง ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษาไทย และภาษากะหร่าง

การประกอบอาชีพ   ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง , เกษตรกรรม ทำไร่พริก , ข้าวโพด , ข้าว รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีประมาณ ๒๐,๕๐๐ บาท

ด้านสาธารณูปโภค   มีไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์) ใช้ทุกหลังคาเรือน มีประปาภูเขา

ด้านสาธารณสุข  สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุดคือ  สถานีอนามัยบ้านแพรกตะคร้อ  อยู่ห่างประมาณ   ๑๗ กิโลเมตร  หากมีอาการเจ็บป่วยหนักจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสามร้อยยอด            อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  ที่ใกล้เคียงที่สุด  คือ  โรงเรียนบ้านห้วยใคร้  หมู่ที่ ๓  ตำบลบึงนคร   อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร

ด้านการสื่อสาร  โทรศัพท์ใช้ระบบโทรศัพท์ดาวเทียม

 

. การคมนาคม  

           มีถนนทางเดินเท้าจากต้นไทรถึงหมู่บ้าน ใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางไปยังอำเภอปราณบุรี,อ.หัวหิน,    อ.สามร้อยยอด  เส้นทางใช้ได้ตลอดทุกฤดูกาล ยกเว้นจากบริเวณต้นไทร ถึงหมู่บ้านฤดูฝนใช้การเดินเท้า

เส้นทางที่ เดินทางโดยรถยนต์ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก   รวม ๑๖๕  กิโลเมตร   ใช้ระยะเวลาเดินทาง  ๑๘๐  นาที   ถนนลาดยาง   ๑๓๖  กิโลเมตร  ถนนลูกรัง  ๒๙  กิโลเมตร ( ถนนลูกรังจากบริเวณเขาช่องพระถึงบริเวณต้นไทร) และเส้นทางรถยนต์แบบเดินเท้าจากต้นไทรถึงโรงเรียน ระยะทาง  ๕ กิโลเมตร   ความสะดวกในการเดินทางด้วยรถยนต์  ระหว่างเดือน ธันวาคม – พฤษภาคม

บ้านป่าหมาก มีสองเส้นทาง

๑.  ห่างจากอำเภอสามร้อยยอด ประมาณ ๑๒๒    กิโลเมตร ถนนลาดยางประมาณ ๗๕  กม. ลูกรัง ประมาณ  ๔๗   กม. รถยนต์เดินทางเข้า- ออกได้ช่วงฤดูแล้ง

                 ระยะทางจากบ้านป่าหมาก ถึง อำเภอสามร้อยยอด  ประมาณ    ๑๒๒   กิโลเมตร

                 ระยะทางจากบ้านป่าหมาก ถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ    ๑๖๕   กิโลเมตร

                 ระยะทางจากหมู่บ้านป่าหมาก ถึง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ห่าง  ๑๘๕ กิโลเมตร

๒.  เส้นทางสายป่าหมาก มุ่งหน้าบ้านป่าละอูสู่อำเภอหัวหิน  ประมาณ ๑๐๔  กิโลเมตร ถนนลาดยางประมาณ ๖๐  กม. ลูกรัง ประมาณ  ๔๔  กม. รถยนต์เดินทางเข้า- ออกได้ช่วงฤดูแล้ง

                 ระยะทางจากบ้านป่าหมาก ถึง บ้านป่าละอู   ประมาณ    ๔๔   กิโลเมตร

                 ระยะทางจากบ้านป่าหมาก ถึง อำเภอหัวหิน  ประมาณ     ๑๐๔   กิโลเมตร

 

. จำนวนครูและนักเรียน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

มีนักเรียนชายจำนวน 79 คน นักเรียนหญิงจำนวน 77 คน รวมทั้งสิ้น 156 คน 

ครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 นาย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน

โดยมี ร้อยตำรวจโทพัฒณศักดิ์  พัฒนพงศ์ศา ทำหน้าที่ครูใหญ่

และ มี ดาบตำรวจเอกชัย  พ่วงพี ทำหน้าที่ครูพยาบาล

 

๖. ห้องพยาบาลของโรงเรียน  เป็นอาคารปูนชั้นเดียวขนาด ๔ x ๘ เมตร มีครูพยาบาลจำนวน ๒ นาย ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ๑ นาย และหลักสูตรพยาบาลสนาม ๑ นาย

พิกัด : 12.276216, 99.574571