สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต


๑. ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๓ โดยการนำของ นายสุจินต์ สุขน้อย ผู้ใหญ่บ้าน นายดาโอ๊ะมามะ กำนันตำบลช้างเผือก พร้อมด้วยราษฎรในหมู่บ้านร่วมกับ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอจะแนะ ได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔๖ โดยนายสุนทร กิตติไพรวัลย์ ได้บริจาคที่ดินเพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑๕ ไร่ได้รับความร่วมมือจากราษฎรในพื้นที่ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๓ ขนาด ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน โดยใช้งบประมาณจากการออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ มีนักเรียน จำนวน ๓๐ คน ครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน จำนวน ๓ นายมี จ่าสิบตำรวจเพิ่ม แก้วฉาย ทำหน้าที่ครูใหญ่ สิบตำรวจตรีนิพนธ์  ไชยโสม และพลตำรวจสมัครน้อย  อ่อนนวล  ทำหน้าที่ครูผู้สอนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน ทรงปลูกต้นตะเคียนทอง ๑ ต้นเป็นครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๕ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสร่วมกับราษฎร ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด     ๖ x ๑๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง ๒ ห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๓๖ ราษฎรในพื้นที่สร้างอาคารเรียนขนาด ๖ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง ๒ห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ทรงปลูกต้นทุเรียน ๑ ต้น           เป็นครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ เป็นครั้งที่ ๓ ทรงเห็นอาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน จึงได้มีพระกระแสกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ดำเนินการก่อสร้างโดยได้พระราชทานงบประมาณจำนวน ๑,๓๑๕,๐๐๐ บาท ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน ๑ ห้องพักครู โดยวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๘ แล้วเสร็จเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๘

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ทรงปลูกต้นลองกอง ๑ ต้นเป็นครั้งที่ ๔            เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริเป็นครั้งที่ ๕

ธนาคารออมสิน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน ๓,๘๐๐,๐๐๐บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๖ ห้องเรียน เนื่องในวโรกาสสามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ได้มอบหมายให้นายศุภกร  ปานแจ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลาเป็นผู้ออกแบบ  และติดตามตรวจงาน ทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริเป็นครั้งที่ ๖

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต เปิดทำการสอนตามหลักสูตรคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ แบ่งเป็น ๒ ภาคเรียน ดังนี้

                        ภาคเรียนที่  ๑ เปิดสอนวันที่  ๑๖ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม

                        ภาคเรียนที่  ๒ เปิดสอนวันที่  ๑ พฤศจิกายน  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม

    ในปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต มีข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน  ๘ นาย มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๒ คน   

 

๒.  เขตบริการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต          

มีจำนวนครัวเรือน ๒๕๘ ครัวเรือน ประชากร ๑,๐๗๐ คนชาย ๕๙๕ คน หญิง ๔๗๕ คน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต มีเขตบริการทั้งหมด ๓ หมู่บ้าน ได้แก่

๑) บ้านไอร์บือแต หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนครัวเรือน ๑๖๙ ครัวเรือน ประชากร ๖๗๔ คน เป็นชาย ๓๙๐ คน เป็นหญิง ๒๘๔ คน นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ

๒) บ้านไอร์กาแซ หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนครัวเรือน ๖๑ ครัวเรือน ประชากร ๓๐๑ คน เป็นชาย ๑๔๗ คน เป็นหญิง ๑๕๔ คน นับถือศาสนาอิสลาม

๓) บ้านไอร์กาเว๊าะ หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวนครัวเรือน ๒๘  ครัวเรือนประชากร ๙๕ คน เป็นชาย ๕๕ คน เป็นหญิง ๔๐ คน นับถือศาสนาอิสลาม

 

๓. สภาพชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน  บ้านไอร์บือแต หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส QG ๘๔๗๖๙๐

จำนวนประชากรในหมู่บ้าน  มีจำนวนครัวเรือน ๒๕๘ ครัวเรือน ประชากร ๑,๐๗๐คนชาย ๕๙๕ คน หญิง ๔๗๕ คน

อาณาเขตของหมู่บ้านทางการปกครอง

                 ทิศเหนือ                           ติดกับแม่น้ำสายบุรี

                 ทิศตะวันออก                  ติดกับบ้านไอร์โซหมู่ที่ ๕ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

                 ทิศใต้                                 ติดกับเขตแดนประเทศมาเลเซีย

                 ทิศตะวันตก                     ติดกับบ้านไอร์กาแซ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยสังเขป

               มีประวัติจากการเล่าสืบต่อกันมาว่าประมาณ ๖๐-๗๐ ปีช่วงปี พ.ศ.๒๔๗๕–๒๔๗๙ ที่ผ่านมามีนายทุนพร้อมกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาทำสัมปทานป่าในพื้นที่เป็นเวลานานจึงมีการจับจองที่ทำกินตามกำลังความสามารถของแต่ละครอบครัวเรื่อยมาจนได้มามีการชักชวนญาติพี่น้องเข้าประกอบอาชีพในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จนได้มีการเรียกชื่อหมู่บ้านตามภาษายาวีว่า บ้านไอร์บือแต และต่อมาได้มีการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านคนแรกขึ้นมา  ชื่อนายสุจินต์  สุขน้อย จนมีการเรียกชื่อหมู่บ้านติดปากกันมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน พื้นที่ราบเป็นพื้นที่สร้างบ้านเรือนที่พักอาศัย พื้นที่เชิงเขาเป็นที่ทำการเกษตร

ลักษณะพื้นที่ตามกฎหมาย ประชากรไม่มีหนังสือกรรมสิทธิ์ในที่ทำกิน แต่มีการจ่ายภาษีบำรุงท้องที่ให้กับรัฐทุกๆ ปี

เผ่าพันธุ์ราษฎร  สัญชาติไทย นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ ๙๐ ศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐

ภาษาที่ใช้พูดใช้เขียนภาษายาวีท้องถิ่น ภาษาไทยท้องถิ่น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามารถพูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้

การประกอบอาชีพประชากรทำสวนไม้ผลและสวนยางพารามีรายได้เฉลี่ย ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐   บาท/ปี

ระดับการศึกษาของประชากร

                        ไม่ได้รับการศึกษา                                          จำนวน  ๒๑๙  คน

                        เด็กที่ยังไม่เข้าเกณฑ์การศึกษา                     จำนวน    ๗๐  คน

                        ได้รับการศึกษาระดับอนุบาล - ป.๖             จำนวน  ๒๑๐  คน

                        ได้รับการศึกษาจบชั้น ป.๖                            จำนวน  ๔๘๒ คน

                        ได้รับการศึกษาจบระดับชั้นมัธยมศึกษา     จำนวน   ๘๑  คน

                        ได้รับการศึกษาจบระดับปริญญาตรี            จำนวน    ๘   คน

 

. การคมนาคม

ถนนลาดยางใช้ได้ทุกฤดูกาล ระยะทางจาก อำเภอจะแนะ ถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน           บ้านไอร์บือแต ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที จากจังหวัดนราธิวาสถึงโรงเรียนตำรวจ    ตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ๗๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที

 

. จำนวนครูและนักเรียน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

มีนักเรียนชายจำนวน 114 คน นักเรียนหญิงจำนวน 88 คน รวมทั้งสิ้น 202 คน 

ครูตำรวจตระเวนชายแดน 7 นาย  ครูจ้างสอน 1 คน ผู้ดูแลเด็กเล็ก 3 คน

โดยมี พ.ต.ต.น้อย อ่อนนวล ทำหน้าที่ครูใหญ่

และ มี ส.ต.อ.หญิงรัตนา แก้วสวัสดิ์ ทำหน้าที่ครูพยาบาล

 

๖. ห้องพยาบาลของโรงเรียน

            เป็นอาคารปูนชั้นเดียวขนาด ๔ x ๘ เมตร มีครูพยาบาลจำนวน ๑ นาย เจ้าหน้าที่สุขศาลา จำนวน ๑ คน

พิกัด : 6.049126, 101.569392