สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ


๑. ประวัติของโรงเรียน

                  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๗ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นสาขาโรงเรียนบ้านกะลูบี โดยมีราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น แต่ถูกขบวนการโจรก่อการร้ายข่มขู่ไม่ให้เปิดการเรียนการสอน ต่อมาบริษัทซีวิลเอ็นจิเนียริง จำกัด  ได้บริจาคที่ดิน ๑๐ ไร่ ให้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนโดยราษฎรได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนอีก ๑ หลัง  และได้เปิดทำการสอนเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ แต่ก็ยังถูกขบวนการก่อการร้ายข่มขู่อีก ทางโรงเรียนจึงได้ย้ายไปใช้อาคารของสภาตำบลศรีบรรพต ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านละโอมากที่สุดเป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน

                  เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๑ มีเหตุการณ์ขบวนการโจรก่อการร้ายบุกเผาบ้านพักครู และฆ่าครูที่โรงเรียนบ้านปาหนัน หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้ครูไม่กล้าเข้าไปทำการสอน จึงทำการปิดโรงเรียนบ้านละโอสาขาบ้านกะลูบี ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ เป็นต้นมา โดยให้นักเรียนทั้งหมดไปเรียนที่โรงเรียนบ้านกะลูบี

                  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน        บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ ได้มีราษฎรบ้านละโอ ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานจัดตั้งโรงเรียนบ้านละโอ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และอำเภอศรีสาคร ร่วมกันดำเนินการกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ จึงได้ประสานกับคณะกรรมการหมู่บ้านและ    ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ จึงได้เข้าไปดำเนินการปรับบริเวณและก่อสร้างอาคารเรียนขนาด ๓ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ห้องสุขา ๑ หลัง บ้านพักครูชั่วคราว ๑ หลัง ถังน้ำดื่ม จำนวน ๑ ถัง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนและได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๖ โดยมีนักเรียน ๙๐ คน มีครูตำรวจตระเวนชายแดนการสอน ๓ นาย โดยมีจ่าสิบตำรวจอุทัย  สุวรรณกุล ทำหน้าที่ครูใหญ่ พลตำรวจสมัครวิสันต์  มุ่งพันธ์กลาง และพลตำรวจสมัครสกล  บกเขาแดง ครูผู้สอน

                  เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนและทรงปลูกต้นตะเคียนทอง จำนวน ๑ ต้น  

                  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๗ กรมอาชีวศึกษา จัดทำโครงการอาชีวศึกษาอาสาพัฒนา โดยวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และสถาบันในสังกัดอาชีวศึกษาร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด ๖ × ๕๒ เมตร จำนวน ๑ หลัง ๖ ห้องเรียน ห้องสุขา บ้านพักครู โดยใช้งบประมาณจากกรมอาชีวศึกษา และเงินพระราชทานซึ่งนางบุญสม  ชอโสตถิกุล เป็นผู้ทูลเกล้าถวายฯ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๗

                  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โดยมีรับสั่งให้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก ๑ หลัง ขนาด ๓ ห้องเรียน และมีนายมามุ  มะแซ  ได้น้อมเกล้าถวายที่ดินจำนวน  ๒  ไร่

                  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๘ วิทยาลัยเทคนิค ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ขนาด ๗.๕ × ๔๘ เมตร จำนวน ๖ ห้องเรียน โดยใช้เงินพระราชทาน จำนวน ๑,๓๕๗,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท) โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๘

                  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพระราชดำริและทรงเยี่ยมโรงเรียน

                  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพระราชดำริและทรงเยี่ยมโรงเรียน

                  เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินโครงการพระราชดำริและทรงเยี่ยมโรงเรียน

 

๒. เขตบริการการศึกษา

                  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ มีเขตบริการจำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ

                  ๑) บ้านละโอ หมู่ที่ ๒ ตำบล ศรีบรรพต ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน ๑ กิโลเมตร จำนวนครัวเรือน ๒๕๐ ครัวเรือน ประชากร ๑,๐๒๓ คน เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษายาวี

ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายมะตอเฮ   ซาเงาะ และผู้นำตามธรรมชาติชื่อ นายมะตอเฮ   เจ๊ะโซ๊ะ

                  ๒) บ้านไอร์กือเน๊าะ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีบรรพต ระยะทางจากหมู่บ้านถึงโรงเรียน ๒ กิโลเมตร จำนวนครัวเรือน ๑๕๕ ครัวเรือน ประชากร ๖๐๕ คน เชื้อชาติไทย นับถือศาสนาอิสลาม ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ภาษายาวี กำนันชื่อ นายมะกอยา มะแซ ผู้นำตามธรรมชาติชื่อ นายดอรอแม เจ๊ะอาแว          

                               

๓. สภาพชุมชน

               การเดินทางระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงโรงเรียน ๖๐ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาทีถนนลาดยาง ๖๐ กิโลเมตร มีความสะดวกในการเดินทางด้วยรถยนต์ตลอดปี     

         บริการของรัฐในโรงเรียนมีกระแสไฟฟ้าใช้                                           

         สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีบรรพต อยู่ห่าง ๕ กิโลเมตร

               โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้ที่สุด คือ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว ที่ตั้ง บ้านคอลอกาเวตำบล ศรีสาคร

 

๔. จำนวนครูและนักเรียน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มีนักเรียนชายจำนวน 58 คน นักเรียนหญิงจำนวน 66 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 124 คน 

ครูตำรวจตระเวนชายแดน 5 นาย  ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน

โดยมี พ.ต.ต.สมหมาย  รักเอียด ทำหน้าที่ครูใหญ่

และ มี ส.ต.ท. หญิง ปรียานุช  คงคืน ทำหน้าที่ครูพยาบาล

 

๕. ห้องพยาบาลของโรงเรียน

เป็นอาคารปูนชั้นเดียว ขนาด ๖ x ๔ เมตร มีครูพยาบาล ๑ นาย ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนาม และหลักสูตรครูพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทาน มีผู้ช่วยเป็นพนักงานสุขศาลาฯ ๑ คน

พิกัด : 6.153675, 101.541542