สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ


1.สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

                1.1) สถานที่ตั้ง สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน และห่างจากแม่น้ำสาละวินซึ่งกั้นพรมแดนประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ ประมาณ 3 กิโลเมตร

                1.2) สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่เป็นที่เชิงเขาสูงสลับซับซ้อน ตัวอยู่บ้านตั้งอยู่ตรงที่ราบระหว่างเชิงเขา มีป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น ตั้งอยู่สูง 314 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  

                ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านปอกอโกร

                ทิศใต้ ติดต่อกับ แม่น้ำสาละวิน

                ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำสาละวิน

                ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านหน่อโบ๋ 

                1.3) สภาพภูมิอากาศ ลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู โดยฤดูร้อนเริ่มเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาวเริ่มในเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัดที่ระดับ 0-5 องศาเซลเซียส

                1.4) พิกัดใน Google map 18°20'10"N 97°31'10"E

2.การคมนาคม

                2.1) การเดินทาง

                2.1.1 ทางบก จากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ระยะทางกว่า 256 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหมายเลข 108 ไปยังอำเภอแม่สะเรียง จากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยังพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เข้าสู่บ้านโพซอ บ้านคิดถึง บ้านจอซิเดอร์เหนือ จากบ้านจอซิเดอร์เหนือเป็นทางลำห้วยต้องข้ามน้ำไปมาจนถึงบ้านปอกรอโกร(จอร์ซิเดอร์ใต้) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ระหว่างครึ่งทาง จากบ้านปอกรอโกร(จอร์ซิเดอร์ใต้) จะเป็นเส้นทางเรียบลำน้ำแต๊ะหลวงและแยกไปทางคลองโกแประจนถึงหมู่บ้านโกแประ ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ( 4 ชั่วโมงทางลาดยาง และ 8 ชั่วโมงทางดินลูกรัง)

                2.1.2 ทางเรือมี 2 เส้นทาง ดังนี้

                2.1.2.1. จากอำเภอแม่สะเรียงเดินทางถึงท่าเรือแม่สามแลบใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง จากท่าเรือแม่สามแลบนั่งเรือ ถึงท่าโกแประ ใช้เวลาเดินทาง 3 ถึง 4 ชั่วโมง และเดินเท้าอีก 2 ชั่วโมง

                2.1.2.2 จากอำเภอแม่สะเรียงเดินทางไปท่าเรือสบแงะใช้เวลา 3 ชั่วโมง จากท่าเรือสบแงะมาถึงท่าโกแประนั่งเรือประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเดินเท้า ถึง บ้านโกแประ ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งมดประมาณ 5 ถึง 6 ชั่วโมง

                2.2) สภาพเส้นทาง เส้นทางจากศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงอำเภอแม่สะเรียงและบ้านโพซอเป็นทางลาดยาง ตั้งแต่บ้านโพซอจะเป็นถนนลูกรัง บ้านโพซอเป็นจุดทางแยกในการเลือกเดินทางเส้นทางระหว่างทางบกกับทางเรือ เส้นทางทางบกจะเป็นถนนลูกรังและต้องข้ามน้ำห้วยกองสุมและห้วยแม่แตะหลวงจนถึงบ้านจอซิเดอร์ใต้ เส้นทางเป็นทางแคบและลาดชัน รถยนต์ไม่สามารถไปได้ ต้องใช้รถจักรยานยนต์เท่านั้น เส้นทางทางเรือ แยกจากบ้านโพซอเป็นถนนลูกรังไปจนถึงแม่น้ำสาละวิน ต้องนั่งเรือทวนกระแสน้ำประมาณ 45 นาที จากนั้นต้องเดินเท้าขึ้นไปตามลำห้วยโกแประ ระยะทาง 6 กิโลเมตร ต้องใช้รถยนต์ยกสูงขับเคลื่อนสี่ล้อ รถจักรยานยนต์ หรือเดินเท้าเท่านั้น

                (2.2.1) ฤดูแล้ง เส้นทางเป็นทางลูกรังฝุ่นหนามีทั้งขึ้นเขาและเรียบลำน้ำ มีจุดข้ามผ่านลำน้ำ หลายแห่ง ทางแคบและชันมาก ในฤดูแล้งน้ำจะน้อยหรือแห้งทำให้ข้ามผ่านได้อยากสะดวก ส่วนทางแม่น้ำสาระวิน น้ำน้อยมีโขดหินจำนวนมากต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

                (2.2.2) ฤดูฝนเส้นทางเป็นดินโคลน แคบมาก ลื่นและอันตราย อาจมีดินถล่มหรือทางขาดได้ใน บางจุด ลำน้ำที่ต้องข้ามผ่านมีปริมาณมาก ไหลเชี่ยว อาจทำให้ไม่สามารถข้ามผ่านได้ ส่วนเส้นทางแม่น้ำสาละวิน ต้องเดินเรือทวนกระเสน้ำที่ไหลเชี่ยว ซึ่งอาจทำให้เรือพลิกคว่ำได้

3.ระบบสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม

                3.1) ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

                3.2) ระบบน้ำดื่ม/น้ำใช้ ใช้น้ำประปาภูเขา สูบเก็บไว้ในถังเก็บน้ำ

                3.3) ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมของ TOT

               3.4) ระบบโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่

               3.5) การใช้งานระบบ Telemedicine สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ ได้รับการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์และกล้องเว็บแคมเพื่อใช้งานระบบการแพทย์ทางไกลผ่านโปรแกรม และระบบอินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งและออกแบบไว้ โดยสามารถใช้งานในการสื่อสารไปยังโรงพยาบาลแม่สะเรียง ส่วนใหญ่เป็นการปรึกษา และขอคำแนะนำด้านการปฐมพยาบาล การรักษาผู้ป่วย จากแพทย์ของโรงพยาบาลแม่สะเรียงซึ่งเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยมีความสะเถียร ในปัจจุบันใช้งานทางโปรแกรมไลน์ในการติดต่อปรึกษากับทีมพี่เลี้ยง ซึ่งมีความรวดเร็วกว่า

4.สภาพชุมชน

               หมู่บ้านโกแประ เป็นหมู่บ้านที่ทุรกันดารมาก ประชาชนเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ (ผี) และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ การคมนาคมลำบากมาก ในฤดูร้อนจะประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและน้ำบริโภคที่ไม่เพียงพอ ประชาชนมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ ปลูกข้าวไร่ ปลูกพริกกะเหรี่ยง เลี้ยงสัตว์ (แพะ สุกร โค กระบือ ไก่ ) และหาของป่าเพื่อยังชีพ

5.การให้บริการของสุขศาลาพระราชทาน

               5.1 การใบริการ สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 มีครูพยาบาลที่ผ่านหลักสูตรพยาลสนามจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ซึ่งผ่านการอบรมพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ในการให้บริการตามหลักสูตรที่กำหนดเป็นผู้ให้บริการ และมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอทั้งจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มูลนิธิหน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจากการบริจาค โดยมีการให้บริการในด้านต่างๆดังนี้

               1. ตรวจรักษาพยาบาล การเบิกจ่ายยา ให้แก่นักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่

               2. ด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็ก มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงให้นักเรียนและคัดกรองภาวะโภชนาการ เด็ก 0-6 ปี ด้านอนามัยแม่และเด็กมีการติดตามเยี่ยมหลังคลอด

               3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพได้ดำเนินการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคต่างๆ เช่น การรณรงค์ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ช่วยดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจะเป็นดำเนินการร่วมกับเครือข่ายพี่เลี้ยงสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยวิชาชีพเฉพาะและต้องดำเนินการกับพี่เลี้ยงที่คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่คง โรงพยาบาลแม่สะเรียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เป็นต้น โรคที่พบบ่อยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ เช่น เป็นหวัด ไอ น้ำมูกไหล เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ในช่วงฤดูร้อนก็ร้อนมากและในช่วงฤดูหนาวก็หนาวมาก หมู่บ้านที่อยู่ในการให้บริการของสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง จำนวน 66 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 394 คน ดังนี้

               - บ้านโกแประ จำนวนหลังคาเรือน 34 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 228 คน

               - บ้านหน่อโบ๋ จำนวนหลังคาเรือน 9 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 49 คน

               - บ้านหน่อโชเก จำนวนหลังคาเรือน 17 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 90 คน

               - บ้านปอกอโกร จำนวนหลังคาเรือน 6 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 27 คน

               5.2 ลักษณะอาคารบริการ อาคารสุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง ลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวชั้นเดียวยกพื้นสูงด้านหน้าติดพื้นลาดเอียงตามลักษณะพื้นที่เชิงเขา ในอาคารแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนห้องให้บริการเป็นห้องใหญ่ ส่วนห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์จะอยู่ในห้องเดียวกับห้องทำแผล และส่วนห้องน้ำอยู่ในตัวอาคาร มี 2 ห้อง ในการก่อสร้างอาคารได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารจาก สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

พิกัด : 18.336642, 97.520522