สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (บ้านปางสนุก)


สุขศาลาพระราชทานท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ๑.สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ๑.๑) สถานที่ตั้ง สุขศาลาพระราชทานท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตั้งอยู่ภายในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค บ้านปางสนุก หมู่ที่ ๖ บ้านจะแก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๑.๒) สภาพภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ - (อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลที่ชัดเจน)ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงเชิงเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูนสลับภูเขาสูง เป็นป่าดิบ และป่าเบญจพรรณ ฤดูร้อนอากาศร้อน ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น และ ฤดูฝนมีฝนตกชุก ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านทิไล่ป้า ม.๕ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านจะแก ม.๖ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านโต่วปอง (อ.ไจโดน จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง)สหภาพเมียนมาร์ ๑.๓) พิกัดใน google map :47 p , x = 456317 , y = 1709572 ๒.การคมนาคม (๒.๒.๑) ถดูแล้ง การเดินทางจะสะดวกกว่าฤดูฝน มีถนนลูกรังบางช่วงสลับถนนดินมีฝุ่นหนา ขึ้นเขาลงเขาสูงสลับกัน จึงต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อบรรทุกสัมภาระ เนื่องจากเป็นเขาสูงมีหลุมบ่อลึกจำนวนมาก (๒.๒.๒.) ฤดูฝน เส้นทางส่วนใหญ่เป็นหลุมบ่อ ดินโคลนเหนียวลื่น ขึ้นเขาลงเขาสูงสลับกัน จึงต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อบรรทุกสัมภาระ เนื่องจากเป็นเขาสูงมีหลุมบ่อลึกจำนวนมาก บางช่วงของรอบปี ไม่สามารถใช้พาหนะได้เลย ระบบการส่งต่อผู้ป่วยของสุขศาลาพระราชทานโดยปกติจะใช้การส่งต่อทางรถยนต์ แต่ก็มักประสบปัญหาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในฤดูฝน ซึ่งไม่สามารถใช้ยานพาหนะทางบกใดๆนำส่งได้เช่นเดียวกันกับสุขศาลาพระราชทานบ้านทิไล่ป้า จึงต้องใช้การเดินเท้าเป็นหลักหรือขอใช้เส้นทางแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีสภาพทางที่ดีกว่าแต่ก็มีความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของกระเหรี่ยง และเข้าสู่ประเทศไทยทางด่านชายแดนเจดีย์สามองค์ ซึ่งหากมีกรณีฉุกเฉินต้องส่งต่อรับการรักษาเร่งด่วน จำเป็นต้องประสานขอเฮลิคอปเตอร์จากทาง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ หรือ ผ่านทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งจะประสานขอเฮลิคอปเตอร์ของทางกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ เข้าไปรับตัว แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย เนื่องจากเป็นพื้นที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการบินเข้าไปในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ๓.ระบบสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม ๓.๑) ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar cell ) และ ระบบเครื่องปั่นไฟ ๓.๒) ระบบน้ำดื่ม/น้ำใช้ ระบบประปาใช้น้ำสูบจากลำน้ำที่อยู่ด้านข้างมากักเก็บไว้ที่ถังด้านข้างอาคารสุขศาลาพระราชทาน รวมทั้งใช้น้ำจากน้ำฝนร่วมด้วย ๓.๓ ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตดาวเทียมของ TOT โครงการอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน ๓.๔ ระบบโทรศัพท์ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ ๓.๕ การใช้งานระบบ Telemedicine ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานเนื่องจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานจะใช้งานทางโปรแกรมไลน์ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วกว่ามาก ๔.สภาพชุมชน ประชากรประชากรของบ้านปางสนุก มี๔๐ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด ๒๑๘ คน เป็นชาย จำนวน ๑๑๗ คน หญิง จำนวน ๑๐๑ คน ประชารส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยงเชื้อสายโปและปกาเกอะญอ ส่วนมากเป็นคนไร้สัญชาติ ชาวบ้านมี ๒กลุ่ม คือ ฝั่งปางสนุกเป็นชาวกระเหรี่ยงโปที่นับถือศาสนาพุทธ และฝั่งพุหม่องเป็นกระเหรี่ยงปกาเกอะญอนับถือศาสนาคริสต์ แต่เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือฤๅษีภาษาที่ใช้ส่วนมากจะเป็นภาษากระเหรี่ยง ราษฏรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรมพืชหลักที่ปลูกได้แก่ ข้าวไร่ พริกกระเหรี่ยง แตงฟักทองและ การเลี้ยงวัว ควาย ประชากรมีรายได้เฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ ๒,000 บาท/ปี ๕.การให้บริการของสุขศาลาพระราชทาน ๕.๑) ด้านการให้บริการ สุขศาลาพระราชทานท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาคเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มีครูพยาบาลและเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ซึ่งผ่านการอบรม พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ในการให้บริการตามหลักสูตรที่กำหนดเป็นผู้ให้บริการ ได้รับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์การแพทย์ได้รับจาก ยาและเวชภัณฑ์งบประมาณ พอ.สว. ยาและเวชภัณฑ์ งบประมาณ รร.ตชด. และยาและเวชภัณฑ์งบประมาณสุขศาลาพระราชทาน และจากการบริจาค โดยมีการให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้ ๕.๑.๑ ด้านการรักษาพยาบาล ได้ดำเนินการตรวจรักษาโรคทั่วไป และการทำแผล ๕.๑.๒ ด้านโภชนาการและพัฒนาการเด็ก เช่น ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแก่เด็กนักเรียน และคัดกรองภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน ๕.๑.๓ ด้านอนามัยแม่และเด็ก เช่น ติดตามเยี่ยมหลังคลอด แนะนำการดูแลสุขภาพหลังคลอด แนะนำหญิงตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์ทุกคน ๕.๑.๔ ด้านวางแผนครอบครัว เช่น ให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดโดยการฉีดยาคุมและการกินยาคุมกำเนิด ๕.๑.๕ ด้านทันตสาธารณสุข เช่น ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวิธี ๕.๑.๖ ด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความรู้แก่นักเรียนและคนในชุมชนด้านสุขอนามัยและความสะอาดในด้านต่างๆ เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว บ้านเรือน เป็นต้น ๕.๑.๗ ด้านผู้ป่วยเรื้อรัง และประชาชนทั่วไป เช่น ติดตามเยี่ยมบ้านให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ การส่งต่อผู้ป่วย สุขศาลาพระราชทานท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ตั้งอยู่ห่างจากสุขศาลาพระราชทานบ้านทิไล่ป้าประมาณ ๒๐ กิโลเมตร โดยมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานบ้านจะแกเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมีระยะทางห่างจากตัวสุขศาลาพระราชทานเพียง ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และมีโรงพยาบาลสังขละบุรีเป็นแม่ข่ายหลัก เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ โรคที่พบบ่อยในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากเป็นพื้นที่สูง อากาศเย็น หน้าฝนมีฝนตกชุก หน้าแล้งมีฝุ่นควันจากการเผาป่า โดยมีพื้นที่ให้บริการ ๒ กลุ่มบ้าน ดังนี้ ๑) บ้านปางสนุก-พุหม่อง หมู่ ๖ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยโดยทางเท้า ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ประชากรของบ้านปางสนุก มี ๔๐ ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด ๒๑๘ คน เป็นชาย จำนวน ๑๑๗ คน หญิง จำนวน ๑๐๑ คน ๒) บ้านพุจือ หมู่ ๖ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร เดินทางเท้าประมาณ ๑ ชม.๓๐ นาที จำนวน ๖๐ หลังคาเรือน ประชากร รวม ๒๙๒ คน ชาย ๑๔๗ คน หญิง ๑๔๕ คน ๕.๒) ลักษณะอาคารบริการ อาคารให้บริการเป็นอาคารปูน ลักษณะอาคารเดี่ยวชั้นเดียวภายในแบ่งเป็น ๔ ส่วนคือ ส่วนให้บริการตรวจรักษาและเก็บยาและเวชภัณฑ์เป็นอาคารหลัก ส่วนพักฟื้น ส่วนมุมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และส่วนห้องน้ำภายในอาคารอยู่ด้านหลังตรงกลางอาคาร และมีห้องน้ำด้านนอกอาคารอีก ๒ ห้อง ด้านข้างอาคารมีศาลาไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ

พิกัด : 15.463989, 98.591533