สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ)


1.สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

                1.1) สถานที่ตั้ง สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (หมู่บ้านเลอตอ) หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ลักษณะตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาแบบไล่ระดับ    

                1.2) สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดตามเชิงเขาสูงสลับซับซ้อน แนวรอยต่อระหว่างจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่สูง 900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง    

                ทิศเหนือ ติดกับบ้านทุ่งต้นงิ้ว ม.7 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

                ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านวะกะเลโค๊ะ ม.13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

                ทิศใต้ ติดกับ บ้านวะเบยเด ม.13 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

                ทิศตะวันตก ติดกับ สันเขาเปเปอร์ เขตติดต่อ อ.ท่าสองยาง   

                1.3) สภาพภูมิอากาศ ลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู โดยช่วงฤดูร้อนมีอากาศค่อนข้างร้อนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่สูง ฤดูฝนมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ส่วนในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม

               1.4) พิกัดใน Google map 17°14'17.6"N 98°25'23.1"E    

2.การคมนาคม

               2.1) การเดินทาง ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดตาก ถึงสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน ระยะทาง 169 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง ทางรถยนต์ใช้ได้เฉพาะฤดูแล้ง ถ้าเป็นฤดูฝนต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และใช้รถจักรยานยนต์ หรือใช้การเดินเท้า

               2.2) สภาพเส้นทาง เป็นถนนลาดยางระยะทาง 120 กิโลเมตร จากปากทางเข้าจากถนนหลักเส้นทางจะเป็นถนนลูกรังสลับกับเทปูนบางช่วงระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร ลัดเลาะไปตามเชิงเขาสูง ต้องใช้รถยกสูงเป็นหลักในการเดินทาง

               (2.2.1) ฤดูแล้ง ถนนลูกรังมีฝุ่นหนา เป็นช่วงที่เดินทางสะดวกที่สุด แต่ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นที่ทำให้บดบังการมองเห็น

               (2.2.2) ฤดูฝน ถนนบางช่วงเป็นดินโคลน ลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ บางช่วงโดนน้ำกัดเซาะ เดินทางลำบากและอันตราย ต้องใช้ความระมัดระวังมาก และต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ รถจักรยานยนต์ หรือใช้การเดินเท้าเท่านั้น

3.ระบบสาธารณูปโภคและโทรคมนาคม

               3.1) ระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)

               3.2) ระบบน้ำดื่ม/น้ำใช้ ใช้น้ำประปาภูเขา สูบเก็บไว้ในถังเก็บน้ำ

               3.3) ระบบอินเตอร์เน็ต ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมของ TOT และระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาชุมชนของ AIS

               3.4) ระบบโทรศัพท์ สามารถใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือของเครือข่าย AIS ในพื้นที่ได้

               3.5) การใช้งานระบบ Telemedicine สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (หมู่บ้านเลอตอ) ได้รับการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์และกล้องเว็บแคมเพื่อใช้งานระบบเทเลเมดิซีนในผ่านโปรแกรมและระบบอินเทอร์เน็ตที่ทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งและออกแบบไว้ โดยสามารถใช้งานในการสื่อสารเพื่อการรักษาทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลแม่ระมาดได้ ส่วนใหญ่เป็นการปรึกษาและขอคำแนะนำด้านการปฐมพยาบาล การรักษาผู้ป่วย จากแพทย์ของโรงพยาบาลพี่เลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งคุณภายในการใช้งานขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตในช่วงขณะนั้น ในปัจจุบันการใช้งานระบบเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานใช้งานทางโปรแกรมไลน์จะสะดวกและรวดเร็วกว่า

4.สภาพชุมชน

               บ้านเลอตอเป็นที่ตั้งของสุขศาลาพระราชทาน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่ลาดตามเชิงเขาในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด คำว่าเลอตอ เป็นภาษากระเหรี่ยงแปลว่า หินที่ทับซ้อนกัน มีที่มาจากทางทิศใต้ของหมู่บ้านมีก้อนหินขนาดใหญ่ทับซ้อนกันอยู่ บ้านเลอตอมีลำห้วยโป่งไหลผ่านทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เชื้อชาติกะเหรี่ยง สัญชาติไทย อาศัยอยู่เป็นกลุ่ม ใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสารเป็นหลัก ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา มีฐานะความเป็นอยู่ยากจนถึงปานกลาง ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ นับถือผี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีนับถือศาสนาคริสต์อยู่บ้างเป็นส่วนน้อย อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชไร่ ทำไร่ข้าว ถั่วลิสง กาแฟอาราบิก้า โดยใช้การปลูกแบบพื้นที่เชิงเขา

5.การให้บริการของสุขศาลาพระราชทาน

               5.1 การใบริการ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 มีครูพยาบาลและเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน ซึ่งผ่านการอบรมพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ในการให้บริการตามหลักสูตรที่กำหนดเป็นผู้ให้บริการ มีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างเพียงพอทั้งจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และจากการบริจาค โดยมีการให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

                5.1.1 ด้านการรักษาพยาบาล ได้ดำเนินการการตรวจรักษา การเบิกจ่ายยา การทำแผล

                5.1.2 งานโภชนาการและพัฒนาการเด็ก เช่น ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงให้นักเรียนและคัดกรองภาวะโภชนาการ เด็ก 0-5 ปี

                5.1.3 งานอนามัยแม่และเด็ก เช่น ติดตามเยี่ยมหลังคลอด แนะนำหญิงตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์ทุกคน

                5.1.4 งานวางแผนครอบครัว เช่น จ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด

                5.1.5 งานทันตสาธารณสุข เช่น ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี

                5.1.6 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ดูแลความสะอาดทั้งในและนอกอาคารสุขศาลา ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

                5.1.7 งานผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น ติดตามเยี่ยมบ้านให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

                โดยการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆที่อยู่นอกเหนือการให้บริการประจำวัน ทั้งในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจะเป็นดำเนินการร่วมกับเครือข่ายพี่เลี้ยงสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยวิชาชีพเฉพาะและต้องดำเนินการกับพี่เลี้ยงที่คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหม่าผาโด้ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ เพื่อให้การให้บริการสาธารณสุขมีความครอบคลุมประเด็นสุขภาพในทุกมิติ โดยโรคที่พบบ่อยในพื้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบทางเดินหายใจเป็นหลักเนื่องจากเป็นพื้นที่สูง อากาศเย็นตลอดทั้งปี รวมทั้งปัญหาเรื่องฝุ่นควันจากไฟป่าโดยสุขศาลาพระราชทานได้รับมอบให้ดูแลรับผิดชอบหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง จำนวนกว่า 196 หลังคาเรือน ประชากรกว่า 843 คน ดังนี้

                - หมู่บ้านเลอตอ จำนวนหลังคาเรือน 114 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 465 คน

                - หมู่บ้านห้วยขนุน จำนวนหลังคาเรือน 46 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 210 คน

                - หมู่บ้านวะเบยเด จำนวนหลังคาเรือน 36 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 168 คน

               5.2 ลักษณะอาคารบริการ อาคารให้บริการเป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ ลักษณะอาคารเดี่ยวชั้นเดียวแบบ 3 ส่วน คือ ส่วนห้องให้บริการ เป็นอาคารหลัก ส่วนห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์จะอยู่บริเวณด้านข้าง และส่วนห้องน้ำอยู่บริเวณด้านหลังของอาคาร ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารจากคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 ภายในห้องบริการแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนของการตรวจและมุมความรู้สุขภาพจะอยู่บริเวณโซนด้านหน้า และส่วนของการรักษาทำหัตถการและสังเกตอาการจะอยู่โซนด้านหลังในลักษณะกั้นไว้ครึ่งห้อง ทำให้การบริการมีการแยกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน

พิกัด : 17.238226, 98.423082