สมัครสมาชิก
เข้าระบบ
ค้นหา

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ


๑. ประวัติของโรงเรียน            

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ พื้นที่ตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรจำนวน ๑๕ ไร่ เดิมเป็น รร.ปจว. ซึ่งหมวดตำรวจตระเวนชายแดน ที่ประจำที่ฐานปฏิบัติการบ้านแม่จันทะ จัดทำการสอนให้กับเด็กๆ เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาไทย แต่ต่อมาฐานปฏิบัติการได้ย้ายไป จึงได้หยุดทำการเรียนการสอน และได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนอีกครั้งเมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๖ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อนุมัติให้เป็นโรงเรียนสาขาของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ จำนวน ๔ ครั้ง

            ครั้งที่  ๑  เมื่อ   ๒๙  ธันวาคม    ๒๕๔๐

            ครั้งที่  ๒  เมื่อ   ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙

            ครั้งที่  ๓  เมื่อ   ๒๘  ธันวาคม    ๒๕๕๓

            ครั้งที่  ๔  เมื่อ   ๓๐  มกราคม    ๒๕๕๕

 

๒. เขตบริการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ

หมู่บ้านแม่จันทะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก พิกัด MT ๗๘๔๑๓๘ จำนวนประชากร บ้านแม่จันทะ มี ๖ กลุ่มหมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด ๑,๒๑๙ คน ชาย ๗๗๓ คน หญิง ๕๘๒ คน จำนวนครัวเรือน แยกเป็นกลุ่มบ้าน ดังนี้

๑) บ้านแม่จันทะ       จำนวน   ๗๖  ครัวเรือน    ประชากร  ๔๗๔  คน

๒) บ้านทิปาเก         จำนวน   ๕๓  ครัวเรือน    ประชากร  ๒๘๑  คน

๓) บ้านช่องแป๊ะ       จำนวน   ๒๐  ครัวเรือน    ประชากร  ๑๒๗  คน

๔) บ้านตะละโค่ง      จำนวน   ๒๕  ครัวเรือน    ประชากร  ๑๘๙  คน

๕) บ้านกรูโบ          จำนวน   ๓๒  ครัวเรือน    ประชากร  ๑๗๓  คน

 

๓. สภาพชุมชน

        ลักษณะของพื้นที่ตามกฎหมาย   พื้นที่เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

               เผ่าพันธุ์   ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และนับถือลัทธิฤาษีเป็นบางส่วน

               ภาษาที่ใช้พูดใช้เขียน  ภาษาที่ใช้พูดใช้ภาษากะเหรี่ยง  ภาษาเขียนใช้ภาษากะเหรี่ยง และภาษาไทย

               การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ อาชีพ ทำไร่ข้าว ทำไร่พริก รายได้เฉลี่ย ๕,๐๐๐           บาท/ปี/ครอบครัว

 

๔. การคมนาคม  

ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน เดินทางโดยรถยนต์จากอำเภออุ้มผางถึงบ้านแม่จันทะระยะทาง ๑๒๕ กิโลเมตร และหน้าฝน เดินเท้าจากบ้านหม่องกั๊วะ ถึง โรงเรียน ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร

 

๕. จำนวนครูและนักเรียน

ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็กปฐมวัย ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        

มีนักเรียนชายจำนวน 99 คน นักเรียนหญิงจำนวน 134 คน รวมทั้งสิ้น 233 คน

ครูตำรวจตระเวนชายแดน 3 นาย ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 2 คน

ครู สสท. ๒ คน และครูเทศบาล ๒ นาย

โดยมี ดาบตำรวจเจษฎา  วนาเฉลิมจิตต์ ทำหน้าที่ครูใหญ่

และ มี สิบตำรวจเอกศรราม  เยี่ยมคุณธรรม ทำหน้าที่ครูพยาบาล

 

๖. ห้องพยาบาลของโรงเรียน 

               เป็นอาคาร ๒ ชั้น ไม้และปูน ชั้นล่างเป็นพื้นปูน ชั้นบนเป็นพื้นไม้ ขนาด ๔ x ๘ เมตร มีครูพยาบาลจำนวน ๑ นาย ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลสนาม มีพนักงานประจำสุขศาลา ๔ คน บช.ตชด. จ้าง ๑ ราย เทศบาลแม่จัน จ้าง ๓ ราย

พิกัด : 15.497618, 98.807788